Category Archives: Thiruvasagam

அச்சோப்பதிகம்-வாரம் ஒரு வாசகம் – 51

51.அச்சோப்பதிகம் (தில்லையில் அருளியது) பாடல்:6. வெந்து விழும் உடல் பிறவி மெய் என்று வினைபெருக்கிக் கொந்து குழல் கோல் வளையார் குவி முலை மேல் வீழ்வேனைப் பந்தம் அறுத்து எனை ஆண்டு பரிசு அற என் துரிசும் அறுத்து அந்தம் எனக்கு அருளிய ஆறு ஆர் பெறுவார் அச்சோவே. ***** இறைவா! வெந்து சாம்பலாகும் இந்த … Continue reading

Posted in Thiruvasagam | Tagged | Leave a comment

ஆனந்தமாலை – வாரம் ஒரு வாசகம் – 50

50.ஆனந்தமாலை (தில்லையில் அருளியது) பாடல்:4. கெடுவேன் கெடுமா கெடுகின்றேன் கேடு இலாதாய்ப் பழிகொண்டாய் படுவேன் படுவது எல்லாம் நான் பட்டால் பின்னைப் பயன் என்னே கொடு மா நரகத்து அழுந்தாமே காத்து ஆட்கொள்ளும் குருமணியே நடு ஆய் நில்லாது ஒழிந்தக்கால் நன்றோ எங்கள் நாயகமே. ***** கேடில்லா ஈசனே! கெட்டழிந்து போகும் தன்மை கொண்ட நான் … Continue reading

Posted in Thiruvasagam | Tagged | Leave a comment

திருப்படை ஆட்சி – வாரம் ஒரு வாசகம் – 49

49.திருப்படை ஆட்சி (தில்லையில் அருளியது) பாடல்:5. மண்ணினில் மாயை மதித்து வகுத்த மயக்கு அறும் ஆகாதே வானவரும் அறியா மலர்ப் பாதம் வணங்குதும் ஆகாதே கண் இலி காலம் அனைத்திலும் வந்த கலக்கு அறும் ஆகாதே காதல் செய்யும் அடியார் மனம் இன்று களித்திடும் ஆகாதே பெண் அலி ஆண் என நாம் என வந்த … Continue reading

Posted in Thiruvasagam | Tagged | Leave a comment

பண்டு ஆய நான்மறை – வாரம் ஒரு வாசகம் – 48

48.பண்டு ஆய நான்மறை (திருப்பெருந்துறையில் அருளியது) பாடல்:1. பண்டு ஆய நான் மறையும் பால் அணுகா மால் அயனும் கண்டாரும் இல்லைக் கடையேனைத் தொண்டு ஆகக் கொண்டருளும் கோகழி எம் கோமாற்கு நெஞ்சமே உண்டாமோ கைம்மாறு உரை. ***** ஏ நெஞ்சே! பழம்பெரும் வேதங்கள் நான்கும் நெருங்க இயலாதவன் திருமாலும் பிரமனும் கண்டுணர முடியாதவன் திருப்பெருந்துறையில் … Continue reading

Posted in Thiruvasagam | Tagged | Leave a comment

திருவெண்பா – வாரம் ஒரு வாசகம் – 47

47.திருவெண்பா (திருப்பெருந்துறையில் அருளியது) பாடல் :3 செய்த பிழை அறியேன் சேவடியே கை தொழுதே உய்யும் வகையின் உயிர்ப்பு அறியேன் வையத்து இருந்து உறையுள் வேல் மடுத்து என் சிந்தனைக்கே கோத்தான் பெருந்துறையில் மேய பிரான். ****** நான் செய்த தவறு அறியேன் சிவனின் சிவந்த திருவடிகள் தொழுது நற்பேறு பெறும் வழியறியேன் ஆனாலும் திருப்பெருந்துறையுறை … Continue reading

Posted in Thiruvasagam | Tagged | Leave a comment

திருப்படை எழுச்சி – வாரம் ஒரு வாசகம் – 46

46. திருப்படை எழுச்சி (தில்லையில் அருளியது) பாடல்:1 ஞானம் வாள் ஏந்தும் ஐயர் நாதம் பறை அறைமின் மானம் மா ஏறும் ஐயர் மதி வெண் குடை க்விமின் ஆன நீற்றுக் கவசம் அடையப் புகுமின்கள் வானம் ஊர் கொள்வோம் நாம் மாயம் படை வாராமே. ***** அடியார்களே! ஞான வாள் ஏந்துகின்றவன் நம் தலைவன் … Continue reading

Posted in Thiruvasagam | Tagged | Leave a comment

யாத்திரைப்பத்து – வாரம் ஒரு வாசகம் – 45

45.யாத்திரைப்பத்து (தில்லையில் அருளியது) பாடல்:9. சேரக் கருதிச் சிந்தனையைத் திருந்த வைத்துச் சிந்திமின் போரில் பொலியும் வேல் கண்ணாள் பங்கன் புயங்கன் அருள் அமுதம் ஆரப் பருகி ஆராத ஆர்வம் கூர அழிந்துவீ ர் போரப் புரிமின் சிவன் கழற்கே பொய்யில் கிடந்து புரளாதே. ***** சிவன் திருவடிகள் சேர விரும்புவோரே அந்தச சிவனை தூய … Continue reading

Posted in Thiruvasagam | Tagged | Leave a comment

எண்ணப் பதிகம் – வாரம் ஒரு வாசகம் – 44

44.எண்ணப் பதிகம் (தில்லையில் அருளியது) பாடல்:5. காணும் அது ஒழிந்தேன் நின் திருப்பாதம் கண்டு கண் களி கூரப் பேணும் அது ஒழிந்தேன் பிதற்றும் அது ஒழிந்தேன் பின்னை எம்பெருமானே தாணுவே அழிந்தேன் நின் நினைந்து உருகும் தன்மை என் புன்மைகளால் காணும் அது ஒழிந்தேன் நீ இனி வரினும் காணவும் நாணுவனே. ***** எம்பெருமானே … Continue reading

Posted in Thiruvasagam | Tagged | Leave a comment

திருவார்த்தை – வாரம் ஒரு வாசகம் – 43

43.திருவார்த்தை (திருப்பெருந்துறையில் அருளியது) பாடல்:6. வேவத் திரிபுரம் செற்ற வில்லி வேடுவன் ஆய்க் கடி நாய்கள் சூழ ஏவல் செயல் செய்யும் தேவர் முன்னே எம்பெருமான் தான் இயங்கு காட்டில் ஏ உண்ட பன்றிக்கு இரங்கி ஈசன் எந்தை பெருந்துறை ஆதி அன்று கேவலம் கேழல் ஆய்ப் பால் கொடுத்த கிடப்பு அறிவார் எம்பிரான் ஆவாரே. … Continue reading

Posted in Thiruvasagam | Tagged | Leave a comment

சென்னிப்பத்து – வாரம் ஒரு வாசகம் – 42

42.சென்னிப்பத்து (திருப்பெருந்துறையில் அருளியது) பாடல் 6: சித்தமே புகுந்து எம்மை ஆட்கொண்டு தீவினை கெடுத்து உய்யல் ஆம் பத்தி தந்து தன் பொன் கழல் கணே பன் மலர் கொய்து சேர்த்தலும் முத்தி தந்து இந்த மூவுலகுக்கும் அப்புறத்து எமை வைத்திடும் அத்தன் மா மலர்ச் சேவடிக்கண் நம் சென்னி மன்னி மலருமே. ***** வண்ண … Continue reading

Posted in Thiruvasagam | Tagged | Leave a comment