நம்மாழ்வாரின் திருவாய்மொழி-1

நம்மாழ்வாரின் திருவாய்மொழி
ஐந்தாம் பத்து
ஆறாம் திருமொழி

திருவாய்மொழியில் 1102 பாசுரங்கள் உள்ளன. திருவாய்மொழி சாம வேதத்தின் சாரம் என்பார்கள்.இதில் ஐந்தாம் பத்தில் ஆறாம் திருமொழியிலுள்ள 9 பாடல்களும் ஸ்ரீ ராமானுஜரின் விசிஷ்டாத்வைதத்தை விளக்கும் ஆழமான பாடல்கள்.நம்மாழ்வார் திருமாலையும் தம்மையும் ஒன்றாகக்காட்டும் பாடல்கள் இவை. மறைந்த எழுத்தாளர் சுஜாதா அவர்கள் “ஆழ்வார்கள்-ஓர் எளிய அறிமுகம்” என்னும் நூலில் பிரபந்தத்தில் நேரடியாகக் கீதையைப் பற்றி செய்தி எங்குமே இல்லை என்ற ஒரு கருத்து இருந்தாலும் கீதையில் சொல்லப்படும் கருத்துக்கள் ஐந்தாம் பத்து ஆறாம் திருமொழியில் உள்ளன என்கிறார்.

இந்தப் பாடல்கள் தன் மகளின் உள்ளத்தில் திருமால் புகுந்ததால் அவள் பேசும் பேச்சை எண்ணிக் கவலைப்படும் ஒரு தாயின் பாடல்கள்.

இனி எளிய தமிழில் பாசுரங்கள்………..

கடல் ஞாலம் செய்தேனும் யானே என்னும்;
கடல் ஞாலம் ஆவேனும் யானே என்னும்;
கடல் ஞாலம் கொண்டேனும் யானே என்னும்;
கடல் ஞாலம் கீண்டேனும் யானே என்னும்;
கடல் ஞாலம் உண்டேனும் யானே என்னும்;
கடல் ஞாலத்து ஈசன் வந்து ஏறக்கொலோ?
கடல் ஞாலத்தீர்க்கு இவை என் சொல்லுகேன்
கடல் ஞாலத்து என் மக்கள் கற்கின்றனவே? (3172)

மக்களே!
கடலையும் உலகையும் படைத்தது நான்:
அந்தக் கடலும் உலகமும் நானே:
இந்தப் பூமியை இரந்து பெற்றவளும் நானே;
பூமியைப் பிரளயத்திலிருந்து மீட்டவளும் நானே;
மீட்ட பூமியைக் காத்தவளும் நானே என்கிறாள்
இவளது பேச்சுக்களைக் கேட்டால்
இவள் உள்ளத்திலே
இறைவன் புகுந்துவிட்டான்போல் தெரிகிறது?
உலகத்து ஆசைகளில் உழலும் உங்களுக்கு
அவளது ஆச்சரியமூட்டும் பேச்சுக்களை
எப்படி நான் விளக்குவேன்?.

Advertisements
This entry was posted in Thiruvaimozhi and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s