திருத்தசாங்கம் – வாரம் ஒரு வாசகம் – 19

19.திருத்தசாங்கம்

(தில்லையில் அருளியது)

பாடல் 4

செய்யவாய்ப் பைஞ்சிறகிற் செலவீநஞ் சிந்தைசேர்
ஐயன் பெருந்துறையான் ஆறுரையாய் தையலாய்
வான்வந்த சிந்தை மலங்கழுவ வந்திழியும்
ஆனந்தங் காணுடையான் ஆறு.

சிவந்த வாய்
பச்சைச்சிறகு கொண்ட
கிளிச்செல்வியே!
என் சிந்தையில் குடிபுகுந்த தலைவன்
திருப்பெருந்துறையன்
அவன் ஆற்றின் பெயர் என்ன சொல்லேன்
பெண்ணே!
உயர்ந்த சிந்தையிலே குடிபுகுந்த
குற்றங்களைப் போக்க வரும்
‘ஆனந்த வெள்ளமே’ அவன் ஆறு.

——————————————————————————

பாடல் 8

இன்பால் மொழிக்கிள்ளாய் எங்கள் பெருந்துறைக்கோன்
முன்பால் முழங்கும் முரசியம்பாய் அன்பாற்
பிறவிப் பகை கலங்கப் பேரின்பத் தோங்கும்
பருமிக்க நாதப் பறை.

இனிய பால் போன்ற மொழி பேசும்
கிளியே!
எங்கள் பெருந்துறை மன்னனின் முன்
முழங்குகின்ற முரசைப் பற்றிச் சொல்லேன்
பெண்ணே!
அவனுக்கு அடியார்கள் மீது அன்பு அதிகம்
அதனால்
அவர்களது பிறவிப்பகை அழியவும்
பேரின்ப வெள்ளம் பெருகிடவும்
அவர் முன்பு முழங்குகின்ற பறை
“நாதம்”.

Advertisements
This entry was posted in Thiruvasagam and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s