திருப்பொன்னூசல் – வாரம் ஒரு வாசகம் – 16

16.திருப்பொன்னூசல்

(தில்லையில் அருளியது)

பாடல் 6

மாது ஆடு பாகத்தன்; உத்தரகோசமங்கைத்
தாது ஆடு கொன்றைச் சடையான்; அடியாருள்
கோதாட்டி நாயேனை ஆட்கொண்டு, என் தொல் பிறவித்
தீது ஓடாவண்ணம் திகழ, பிறப்பு அறுப்பான்;
காது ஆடு குண்டலங்கள் பாடி, கசிந்து அன்பால்,
போது ஆடு பூண் முலையீர்! பொன் ஊசல் ஆடாமோ.

தாமரை மொட்டுக்களாய் அசைகின்ற,
அணிகலன்கள் புனைந்த
மார்பகங்கள் கொண்ட பெண்களே!
மாதொரு பாகன்,
உத்தரகோசமங்கை அவன் ஊர்,
மகரந்தம் சிந்தும் கொன்றை மாலையைத்
தன் சடையில் அணிந்தவன்,
நாய் போன்ற என்னை அரவணைத்துத்
தன் அடியார்களுள் ஒருவனாக்கியவன்,
தொடர்ந்து வருவது பிறவித்துன்பம்
நான் அதில் அழுந்தாவண்ணம்
என் பிறவியை அறுத்தவன்
அவன்தான் என் சிவன்
அன்பினால் கசிந்துருகி
அவன் காதுகளில் ஆடும் குண்டலங்களைப்பாடி
பொன்னூஞ்சல் ஆடுவோம்!

Advertisements
This entry was posted in Thiruvasagam and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s