வாரம் ஒரு வாசகம் – 12

12.திருச்சாழல்

(தில்லையில் அருளியது)

{சாழல் என்பது பண்டைக்காலப் பெண்களின் ஒருவகை விளையாட்டு. கேள்வி–பதில் பாணியில் ஆடப்படுவது}.

கேள்வி:

பெண்ணே!
சுடுகாட்டில் குடியிருப்பு
உடுத்துவதோ கொல்கின்ற புலியின் தோல்
தாய் இல்லை, தந்தையுமில்லை
இவையெல்லாம் பெருமையாகுமோ !

பதில்:

ஆம். தோழீ !
அவனுக்குத் தாயுமில்லை
தந்தையுமில்லை
அவன் தனியன் தான்
ஆனால்
அவன் கோபமுற்றால்
இந்த உலகம்
பொடிப்பொடியாய்ப் போகுமடி !

பாடல் 13:

கேள்வி:

பெண்ணே !
மலையரசன் மகள் பார்வதி
பொன் போன்ற பாவை அவள்
பளபளக்கும் நெற்றி அவளுக்கு
பெண் செல்வம்
அவளைத் தீ வலம் வந்து
உலகறியச் சிவனார் மாலையிட்டதேனோடீ?

பதில்:

தோழீ !
உலகறியத் தீயைச் சுற்றிச்
சிவனார் அவளைச் சேராவிடில்
நூல்கள் கூறும் உலகத்து இயற்கையெல்லாம்
நிலை தடுமாறிப் போகுமடி !

Advertisements
This entry was posted in Thiruvasagam and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s