திருத்தெள்ளேணம் – வாரம் ஒரு வாசகம் – 11

11.திருத்தெள்ளேணம்

(தில்லையில் அருளியது)

[தெள்ளேணம் என்பது பெண்களின் ஒருவகை விளையாட்டு]

அவம் ஆய தேவர் அவ கதியில் அழுந்தாமே
பவ மாயம் காத்து, என்னை ஆண்டுகொண்ட பரஞ்சோதி
நவம் ஆய செம் சுடர் நல்குதலும், நாம் ஒழிந்து,
சிவம் ஆனவா பாடி தெள்ளேணம் கொட்டாமோ!

பாடல் 4.

பயனற்ற கடவுளரை நான் வணங்கி
அற்ப இன்பம் தரும் பதவிகளில் வீழாமலும்
பிறவி எனும் மாய வலையில் சிக்காமலும்
என்னைக் காத்தருள்பவன்
ஒளி வடிவான அந்தச்சிவன்
அவன் என்மீது பாய்ச்சிய புத்தொளியில்
‘நான்’ எனும் அகங்காரம் அழிந்து
எல்லாம் சிவமயமாயிற்று
சிவனின் இச்செயலைப் போற்றிப்பாடி
தெள்ளேணம் கொட்டுவோம்!

—————————————————————————————-

வான் கெட்டு, மாருதம் மாய்ந்து, அழல், நீர், மண், கெடினும்,
தான் கெட்டல் இன்றி, சலிப்பு அறியாத் தன்மையனுக்கு,
ஊன் கெட்டு, உயிர் கெட்டு, உணர்வு கெட்டு, என் உள்ளமும் போய்,
நான் கெட்டவா பாடி தெள்ளேணம் கொட்டாமோ!

பாடல் 18.

வானம், காற்று, தீ, நீர், மண்
இவையெல்லாம் அழிந்தாலும்
சிவன்
அழிவதுமில்லை
தளர்வதுமில்லை
சிவன் என்னைச் சேர்ந்ததாலே
என் உடல், உயிர், உணர்வு, உள்ளம்
எல்லாம் அழிந்து
‘நான்’ எனும் அகங்காரமும் அழிந்தது
என்னைச் சிவத்தில் நிலைக்கவைத்த
அவன் தன்மையைப் பாடித்
தெள்ளேணம் கொட்டுவோம்!

Advertisements
This entry was posted in Thiruvasagam and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s