திருக்கோத்தும்பி – வாரம் ஒரு வாசகம் – 10

10.திருக்கோத்தும்பி

(தில்லையில் அருளியது)

`அத் தேவர் தேவர்; அவர் தேவர்;’ என்று, இங்ஙன்,
பொய்த் தேவு பேசி, புலம்புகின்ற பூதலத்தே,
பத்து ஏதும் இல்லாது, என் பற்று அற, நான் பற்றிநின்ற
மெய்த் தேவர் தேவற்கே சென்று ஊதாய்; கோத்தும்பீ!

பாடல் 5.

வண்டுகளின் ராஜாவே!
‘அந்தக் கடவுளே கடவுள்’
‘அவர் ஒருவரே பெரிய கடவுள்’
என
கடவுள் அல்லாப் பொய்யர்களைக்
கடவுள் எனப் புலம்பித் திரிகின்ற இவ்வுலகிலே
என் ஆசைகள் அனைத்தும் நீங்கிட
உறுதியாய் நான் பிடித்திருக்கும்
உண்மைக் கடவுள் சிவனிடம் போய்
என் நிலையைப் பாடு.

————————————————————————–

வைத்த நிதி, பெண்டிர், மக்கள், குலம், கல்வி, என்னும்
பித்த உலகில், பிறப்போடு இறப்பு, என்னும்
சித்த விகாரக் கலக்கம் தெளிவித்த
வித்தகத் தேவற்கே சென்று ஊதாய்; கோத்தும்பீ!

பாடல் 6.

வண்டுகளின் வேந்தனே!
தேடிய செல்வம்
கைப்பிடித்த மனைவி
பெற்றெடுத்த பிள்ளைகள்
தோன்றிய குலம்
கற்ற கல்வி என
மயங்கிக்கிடக்கும் இவ்வுலகிலே
பிறப்பும் இறப்பும் பற்றிய
மனக் கலக்கத்தைத் தெளிவித்த
ஞானவடிவன் சிவனிடம் போய்
இனிய கீதம் இசைத்திடு.

Advertisements
This entry was posted in Thiruvasagam and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s