திருவண்டப்பகுதி – வாரம் ஒரு வாசகம் – 3

‘திருவண்டப்பகுதி’
(தில்லையில் அருளியது)

அண்டப் பகுதியின் உண்டைப் பிறக்கம்,
அளப்புஅரும் தன்மை, வளப் பெரும் காட்சி
ஒன்றனுக்கு ஒன்று நின்ற எழில் பகரின்
நூற்று ஒரு கோடியின் மேற்பட விரிந்தன;
இல் நுழை கதிரின் துன் அணுப் புரைய,
சிறிய ஆகப் பெரியோன். தெரியின்
உரை

வேதியன் தொகையொடு மால் அவன் மிகுதியும்,
தோற்றமும், சிறப்பும், ஈற்றொடு புணரிய
மாப் பேர் ஊழியும், நீக்கமும், நிலையும்,
சூக்கமொடு, தூலத்து, சூறை மாருதத்து
எறியது வளியின்
கொட்கப் பெயர்க்கும் குழகன்:
உரை

முழுவதும்
படைப்போன் படைக்கும் பழையோன்; படைத்தவை
காப்போன் காக்கும் கடவுள்; காப்பவை
கரப்போன்; கரப்பவை கருதாக்
கருத்துடைக் கடவுள் திருத்தகும்

வானப் பெருவெளியில்
முட்டை வடிவக் கோளங்களின் கூட்டம்
அவைகளின் தன்மை யாரும் அறியார்
ஆராய்ந்தாலோ
அவற்றின் அழகும் சீரும்
வியக்க வைப்பவை
கோளங்கள் ஒவ்வொன்றும் தனி அழகு
விளக்கிச்சொன்னால்
கோளங்கள் கோடிகளாய் விரியும்
வீட்டுக்கூரையில்
ஓட்டையின் வழி வரும் சூரியனின்
ஒளிக்  கற்றைகளில்
அணுப்போன்ற தூசிகள் மிதந்து திரிவதுபோல்
வான்வெளியில் கோளங்கள்
மிதந்து திரிகின்றன
மேலும் ஆராய்ந்தால்
சிறிய அணுவும்
பேரண்டமும்
அடிப்படையில் ஒன்றேதான்.
எண்ணற்ற பிரம்மாக்கள்
அவர்களின் ஆதாரம் விஷ்ணு
படைத்தல், காத்தல், அழித்தல்
ஊழிப் பெருவெள்ளம்
இவற்றின் இருப்பும் முடிவும்
சிவனே! உன் திருவிளையாடல்
தோன்றும் வடிவும்
தோன்றா வடிவும் நீயே
நீ என்றென்றும் அழகன்
சுழல் காற்று வீசுகையில்
சிறு காற்றும் சேர்ந்தே செல்வதுபோல்
உன் பேராற்றலால்
பிற தெய்வங்களும்
அவரவர் கடமையை ஆற்றுகின்றார்
படைப்பவன் பிரமன்
அவன் தொன்மையானவன்
காப்பவன் திருமால்
அழிப்பவன் உருத்திரன்
தொழில்கள் இம்மூன்றிலும்
கருத்தைச் செலுத்தாமல்
அனைத்தும் கடந்த நிலையில் இருப்பவன்
“நீ”. (1-16)

Advertisements
This entry was posted in Thiruvasagam and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s