எதுதான் உண்மைக் காதல்?

கருத்தொருமித்த உண்மைக் காதலர் இருவர் இணையத்
தடையேதுமுண்டோ?
சூழ்நிலையில் மாற்றம் நேர்ந்தால் மாறுவது
உண்மைக் காதல் அல்ல
இருவரில் ஒருவர் உறுதி குலைந்து கலங்குவதும்
உண்மைக் காதல் அல்ல.
ஓ ! பின் எதுதான் உண்மைக் காதல்?
அது புயல்களைச்சந்தித்தும் கலங்காத
ஒரு கலங்கரை விளக்கம்.
அது தொலைந்துபோன ஒவ்வொரு கப்பலுக்கும்
வழி காட்டும் வடமீன்.
அதன் உயரத்தை அளக்க முடிந்தாலும்
கணக்கிடமுடியாது அதன் மதிப்பை.
அதன் ரோஜா நிற அதரங்களும் கன்னங்களும்
காலத்தின் வளைந்த எல்லைக்குள் இருந்தாலும்
காலத்தின் தயவில் அது இல்லை.
சில நேரங்களிலோ சில வாரங்களிலோ மாறாது அது.
வாழ்வின் இறுதி நாள் வரை தொடர்ந்திருக்கும்.
காதல் பற்றிய இந்த என் சிந்தனைகள்
தவறென்று ஆகிப்போனால்
நான் எழுதிய எல்லாமே தவறென்று கூறுவேன்.
என் சிந்தனைகள் தவறென்றால்
உண்மையாக யாரும் எப்போதும் காதலிக்கவில்லையென்பேன்.

ஷேக்ஸ்பியரின் Sonnet 116 ன் தமிழ் வடிவம்

Advertisements
This entry was posted in Translated poems and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s