பரிசில் பெற எப்போதும் செல்ல மாட்டேன்

394. “பரிசில் பெற எப்போதும் செல்ல மாட்டேன்”
பாடியவர் : கோனாட்டு எறிச்சிலூர் மாடலன் மதுரைக்குமரனார்
பா டப்பட்டவ ர் : சோழிய ஏனாதி திருக்குட்டுவன்
திணை : பாடாண் (ஒருவரின் சிறப்பியல்புகள் கூறல்)
துறை : கடைநிலை (அரண்மனை வாயிலில் பாடுதல்)
—–
திருக்குட்டுவன்……..
வில் பயிற்சியால் உயர்ந்து, அகன்ற
சந்தனம் பூசிய மார்பு
கதிர்கள் தழைத்துநிற்கும் கழனிசூழ்
வெண்குடை என்னும் ஊருக்குரியவன்
வலிமை வாய்ந்த பெரிய கைகள்
குறி தவறா வாளேந்துபவன்
வள்ளல் குணம் நிறைந்தவன்
இதனை ஊரிலுள்ள நல்லோர் புகழ்ந்தாலும்
உயர்ந்த கருத்துடைய சொற்களை வழங்கும்
புலவர்களே!
அவனிடம் பரிசு பெறலாம் என்கிற நினைப்பை ஒழிப்பீர்.
விடியற்காலையில்
பெரிய தடாரிப்பறையை மெல்ல ஒலிக்குமாறு இசைத்து
முழங்கும் முரசும், தேரும் உடைய
அவன் தந்தையின் போர்த்திறம் பாடினேன் நான்
அவனோ
மனம் நிறைந்த மகிழ்ச்சியோடும்
மிக்க அன்போடும்
நான் அவனைப்பிரியாமல்
அவன் உடனிருக்கவேண்டி
பகைவர்களைக்கொன்ற பின்னும்
முன்னிருந்த சீற்றம் தணியாமல்
தந்தங்களில் புலால் நாறும்
யானை ஒன்றைக்கொடுத்தான்.
அந்த யானையைக்கண்டு நான் பயந்து
அவனிடமே கொடுத்துவிட்டேன்
அவனோ…..
அப்பரிசில் சிறிதெனக்கருதி
நான் திருப்பிவிட்டேன் என நினைத்துவிட்டான்
அதனால் வெட்கப்பட்டு
பிறிதும் ஒரு பெரிய யானையைக்கொடுத்தான்
எனவே
என் சுற்றத்தார் பலர் வறுமையில் வாடினாலும்
குன்றுகள் உடைய அவன் நாட்டுக்கு
பரிசில் வழங்குவான் என எண்ணி
எப்போதும் நான் போகமாட்டேன்
(இது ஒரு வஞ்சப்புகழ்ச்சி)

இதன் மூலத்தை இங்கே காணலாம்

Advertisements
This entry was posted in Purananooru and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s