விளக்கு வெளிச்சம்

326.விளக்கு வெளிச்சம்
பாடியவர் : தங்காற் பொற்கொல்லனார்
திணை : வாகை (வாகைப் பூச்சூடி வெற்றி ஆரவாரம் செய்தல்)
துறை : மூதின் முல்லை (மறக்குடி மகளிர் மாண்பு கூறுதல்)

—–

ஊரிலே உள்ள பழைய வேலி
வேலியின் அடியில் பதுங்கி
மெல்ல நடந்து இருளிலே வரும்
காட்டுப்பூனை
அக்காட்டுப்பூனையின் பகைக்கு அஞ்சிய
இளம் பெட்டைக்கோழி
தொண்டை கிழிய கத்துகிறது
அவ்வேளையிலே__
பருத்தி நூற்கும் பெண்ணொருத்தி
செத்தைகளை அகற்ற வந்தாள்
அவளிடமிருந்த சிறிய விளக்கொளியிலே
கலியாணமுருங்கை பூப்போலே சிவந்த கொண்டையுள்ள
சேவலைப்பார்த்து
பெட்டை அச்சம் தணிகிறது
கடப்பதற்கரிய
காவற்காடு சூழ்ந்தது இந்த ஊர்
ஊர்த் தலைவன் மனைவியும்
வேட்டுவச்சிறுவர்களும் நெடுந்தூரம் செல்லாமல்
மடுவின் கரையிலே பிடித்த
சிறு கால்களையுடைய உடும்பு
அதன் மாமிசமும் தயிரும் சேர்ந்த உணவும்
வேறு புதிய உணவுகளும்
பாணருக்கும் ஏனையோர்க்கும் கொடுத்து
உண்பிக்க விருப்பம் உள்ளாள்.
அவள் கணவனும்
அரிய போர் கெடும்படி தாக்கி
பெரும் போரிலே
தலைமை யானைகள் அணிந்த பொன்னாலான நெற்றிப்பட்டங்களை
பெரும் பரிசாக வழங்க விருப்பமுடையவனே.

இதன் மூலத்தை இங்கே காணலாம்

Advertisements
This entry was posted in Purananooru and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s